Tematyka

Grupa badawcza prowadzi badania w zakresie chemii analitycznej skupiające się na analityce śladowej i oznaczeniach zawartości form pierwiastków – badaniach specjacji. Główne nurty badań to:

– opracowywanie nowych procedur i konstrukcji aparatury w ramach technik łączonych;

– oznaczanie zawartości pierwiastków w różnorodnych próbkach (woda, gleby, osady, skały,  żywność, rośliny, grzyby, tkanki ludzkie i zwierzęce);

– badania geochemiczne nad przemieszczaniem się osadów  różnego pochodzenia (tsunami, lodowcowe, sztormowe);

– badania archeometryczne w zakresie składu pierwiastkowego artefaktów archeologicznych w badaniach nad pochodzeniem i sposobami ich wytwarzania.